Odborné info o GPZ

Túto prednášku  uvádzam ako veľmi výstižnú  odbornú  informáciu, aby ste sa mohli zorientovať v  problematike Geopatogénnych zón.

Přednáška o geopatogenních zónách, Saloco – 19.5.2004

      Napsal Eduard Boháč,


O geopatogenních zónách se toho už řeklo a napsalo poměrně dost, dokonce i zde na Salocu, nebudu proto znovu opakovat to, co již bylo mnohokrát řečeno a zaměřím se spíše na věci méně známé. GPZ mají své příznivce, ale i své odpůrce. Přesto že problematika zemního působení na organismy je známá již několik tisíciletí, tak dosud není přesně vědecky definováno co a jak vlastně působí, dokonce se oficiálně tvrdí, že nic takového neexistuje. Přesto je známá celá řada hypotéz snažící se celou věc vysvětlit, na příklad uvedu hypotézu: gravitační, ionizační, iontovou, elektrostatickou, hydrodynamickou, změny magnetického pole země, přirozené radiace atd. Nedivím se ale lidem zamítajícím existenci GPZ, ve škole se o nich neučili a aby se mohli o nich sami přesvědčit musí mít k tomu určité podmínky. O jejich existenci se nepřesvědčíme neměníme-li občas místa spánku, případné bolestivé stavy způsobené prostředím okamžitě tlumíme utišujícími léky. Dobře jsou na tom ty osoby, které pravidelně střídají pobyt chata – panelák, případně chalupa, mají lůžko na křížení GPZ a už je jedno je-li křížení na chatě či v paneláku. Znám celou řadu případů kdy lidé jezdící o víkendu si odpočinout na chatu, se vracejí do paneláku v horším zdravotním stavu, než z něj odjeli. Obráceně to už nikoho nepřekvapí. Sám jsem míval velké zdravotní problémy doma, každá delší služební cesta byla pro mě vysvobozením.
Z mých zkušeností se mi jeví jako nejzajímavější hypotéza iontová, kterou se zde pokusím rozvést. Co je mi známo po prvé byla vyslovena v USA cca před 30 ti lety. O ní jsem se dozvěděl od Ing. Šíra při jednom našem osobním setkání. Navrhoval mi tehdy, abych nechal po delším používání analyzovat stínící elektrody, aby se tak zjistilo zda-li se v elektrodách nerozpouštějí těžké kovy vycházející v iontové formě z nitra země. Bohužel do dnes jsem neměl možnost tyto analýzy nechat udělat a to hlavně z finančních důvodů. Domnívám se, že kladné iontové částice (používejme tento název jako pracovní, mentiony pana profesora Kahudy se vědě moc nezamlouvají) po vybytí v stínícím kondenzátoru odchází ve formě neutrálních par do okolního prostředí a zde se pak rychle rozptýlí. Iontová hypotéza vychází ze známých pricipů termodynamiky a to, že nad každou látkou a to i pevnou se nachází páry této látky. Koncentrace par je pak přímo závislá na teplotě. Přestože v případě těžkých kovů, kromě rtuti, se jedná o velice nízké koncentrace, tak jsou-li vznikající páry neustále unášeny přítomnými zemními plyny, jako na příklad kysličníkem uhličitým, tak se neustále musí tvořit páry nové, aby se ustavil rovnovážný stav. Tyto páry jsou pak v podloží vystaveny vysokým tlakům, dále přítomnému ionizačnímu záření a tak postupně mohou přecházet do iontové formy a vytvářet tak nabité částice velice malé velikosti schopné procházet jakoukoliv hmotou. Ale přesto jejich nejvyšší koncentrace nacházíme nad terénem, kde jsou ve vrchních vrstvách podloží výrazné tektonické poruchy a kudy vlastně země dýchá. V těchto místech pak zjišťujeme kromě jiného i vyšší koncentrace radonu. Teď mi asi každý namítne proč se iontové částice příchodem nad terén okamžitě nerozptýlí do okolí a proč sledují tektonickou poruchu? V těchto místech kromě jiného zjišťujeme i zvýšené hodnoty elektrostatického pole, které parně zajišťuje soudržnost přítomných iontových částic. Vzniklá anomální pole pak spolupůsobením se sluncem, případně měsícem vytvoří geoanomální pole vystupující vysoko nad terén. Jsou v literatuře popisovány případy leteckého zjišťování kovů nad terénem a z toho se usuzuje jejich přítomnost v podloží. V této souvislosti bych rád odcitoval Prof. Ing. M. Jokla, DrSc, který na pražském kongresu v roce 1994 o Geopatogenních zónách řekl: „Geomagnetické pole je součastně ovlivňováno geologickým složením země, a to jednak výraznými změnami podpovrchových vrstev, jednak výskytem podzemních vodních toků. Tyto geologické anomálie ve vzájemném působení se Sluncem a velkými planetami vytvářejí geoanomální pole.“
Chceme-li odstranit, nebo alespoň zmírnit působení zmíněných anomálních polí na náš organismus, tak musíme nehomogenní prostředí zhomogenizovat a snížit koncentraci kladných kovových iontových částic. Naopak lehké záporné ionty přítomné v ovzduší jsou pro náš organismus příznivé. Zhomogenizované prostředí získáme v místech, která chceme mít čistá, pomocí elektrického homogenního pole, které vytvoříme mezi dvěma, nebo více horizontálně položenými elektrodami oddělenými dielektrikem, připojíme-li k nim stejnosměrný proud o určitém napětí. Zde dojde jednak k pohlcování a vybíjení zmíněných částic, které se pak rozptýlí do okolí a je-li přítomné i střídavé elektrické pole, tak rovněž dojde k jeho značnému potlačení. Stínící elektrody od případné depolarizace se čistí tak, že v pravidelných časových intervalech změníme jejich polaritu tím, že na svorkách elektrod měníme kladné a záporné napětí. V uvedených zhomogenizovaných místech se pak sníží již zmíněná anomální energetická výměna mezi kosmem a zemí. Zařízení za tímto účelem zkonstruované jsme pojmenovali Geosan 01 a skládá se z elektronického přístrojku velikosti většího adaptéru napájeného z baterie, případně ze sítě, propojovacích vodičů a stínícího kondenzátoru velikosti o něco větší, než je lůžko. Stínící kondenzátor je soustava hliníkových plechů síly 0,1 mm a dielektrika, tvořící dohromady sendvič. K hliníkovým plechům / elektrodám / jsou připájeny propojovací vodiče. Elektronická část stínění se pak skládá ze zdroje nízkého stejnosměrného napětí, přepínače a časovače. Zařízení bylo podrobeno expertízám zaručujícím naprostou bezpečnost a splňuje předpisy EU a tudíž je opatřeno známkou shody Сε. Zařízení bylo již namontováno více jak 3 tisícům osob. 
Ještě si musíme vysvětlit představu působení GPZ na náš organismus. Řekli jsme si, že v místech tektonických poruch jsou kromě jiného i zvýšené koncentrace kladně nabitých částic držících se v elektrostatickém poli. Osoba vstupující do tohoto prostředí je ovlivňována vodivostí kovových iontových částic, které okamžitě proniknou do organismu a působí tak na nervové propojovací vodiče tzv. axony, po jejichž povrchu běží elektrické signály do svalových buněk. Vodivostí kovových iontů se zesílí signály jdoucí po axonech a vzroste tak nepatrně svalové napětí, které ustoupí, až když vystoupíme z tohoto prostředí. Máme-li tedy celou noc, třeba nepatrně napnuté zádové svaly, tak ráno vstáváme jako bychom celou noc skládali uhlí. Napnuté svaly v nohách zase způsobí jejich horší prokrvení a tím se nám zdají studené. Samozřejmě, že na náš organismus nepůsobí jenom GPZ, je to celý soubor zátěží, s kterými si náš imunitní systém musí poradit. Na příklad jsou to i podlimitní hodnoty elektromagnetických polí, chemické zátěže, virová či bakteriální onemocnění. Někde jsem v jedné knize viděl přirovnání našeho organismu ke vědru do kterého z několika kohoutů přitékají jednotlivé zátěže a na dně vědra je vypouštěcí kohout představující imunitní systém, který likviduje všechny zátěže vstupující do organismu. Dokavaď stačí vypouštěcí ventil všem přítokům, tak je vše v pořádku, horší situace nastane, když tomu tak není – vědro přeteče. Pak stačí někdy i obyčejná banálnost jako je chřipka a problém je tady. V Německu a dnes i u nás Tesla Blansko vyrábí automatické odpojovače el. proudu OS-01,02 , které zajišťují, nepotřebujeme-li v domě el. proud, tak ho automaticky odpojí od rozvodů a je-li zas potřeba, tak ho znovu připojí. Odstraní se tak jedna z možných zátěží a organismu se tak uleví. Další možností je změnit místo, kde se dlouho zdržujeme na GPZ, nejde-li to, pak je dobré použít některý ze způsobů eliminace GPZ. Takhle můžem pokračovat u všech již zmíněných zátěží. Moc by pomohlo, kdyby některé z vědeckých pracovišť ať už u nás, nebo v zahraničí se připojilo k vysvětlení zde nastíněných indicií, materiálů svědčících o účelnosti takové práce je nashromážděno dost.

Děkuji za pozornost. Eduard Boháč 

viac informáciií o prístroji Geosan1 nájdete na stránke : http://mujweb.cz/bohac.geosan/

AKCIA – ZĽAVA až 50%

         MERANIE  a  ODRUŠENIE  GEOPATOGÉNNYCH  ZÓN, tzv. „GPZ“      

AKCIA – na objednávky prijaté a USKUTOČNENÉ do 30.10.2015. –  Momentálne robíme viacdňové výjazdy po Slovensku – zľava až o 50%, treba sa ale prispôsobiť termínom výjazdov. Zľavy platia iba na “ ZREALIZOVANÉ A USKUTOČNENÉ“ objednávky do 30.10.2015

Cenník: Akciové ceny v rámci projektu merania geoanomálií/individuálne merania

Cestovné náklady v Košiciach : 0€

Meraná plocha (pôdorysu) bytu , domu,  pozemku  Akciová cena – paušálne cestovné náklady Individuálna objednávka – na Vami určený termín samostatný výjazd
Do 100m2 25€ + 20€ paušálne cestovné náklady 45€ + cestovné podľa najazdených km.
101m2-250m2 35€ + 20€ paušálne cestovné náklady 60€ + cestovné podľa najazdených km
251m2-500m2 45€ + 20€ paušálne cestovné náklady 90€ + cestovné podľa najazdených km
Nad 500m2 dohodou+ 20€ paušálne cestovné náklady Dohodou + cestovné podľa najazdených km
Platí pre max. 3 poschodia domu alebo meraného objektu. Ceny platia  iba v rámci  termínov hromadných výjazdov. Individuálne cestovné: 0,6
€/km– počíta sa cesta jedným smerom

Geopatogénne zóny (GPZ) -/technicky správnejší výraz je Geoanomálie/ sú jednoducho povedané  negatívne miesta, ktoré sa vyskytujú buď:  bodovo , alebo v pásoch môžu prechádzať cez Vaše obydlie. Keď sa negatívne GPZ vyskytujú na miestach, kde sa  dlhšie zdržiavate: napr. v spálni, alebo na pracovnom mieste, prípadne tam kde relaxujete,  pozeráte TV a pod. Tak potom môžu , po dlhšej dobe vznikať problémy so spánkom, pocity nadmernej únavy, strata vitality, syndróm vyhorenia, depresívne stavy…) Dlhším pobytom na miestach v negatívnej zóne samôžu tieto problémy zhoršovať, alebo rozvinúť, prípadne skomplikovať Vaše už existujúce zdravotné ťažkostí.  Na druhej strane existujú aj vyslovene pozitívne miesta, alebo zóny. Všeobecne sa nedá povedať, že by platili najmä v panelákoch, domoch a kanceláriách nejaké pravidlá pre výskyt GPZ. Výskyt GPZ ovplyvňuje najmä miesto na ktorom je postavené obydlie, zmeny v štruktúre  zemského podložia ako sú napr. aj menšie tektonické zlomy, vrásnenia zemskej kôry a podzemné dutiny. Tiež aj silnejšie podzemné toky vody. A to až do hĺbky niekoľko sto metrov. Niektoré  inžinierske siete, kanalizácia, rozvody vody, plynu, elektriny majú tiež podobné negatívne účinky.  Existujú  jednoduché a pritom efektívne  riešenia problémov, ktoré nájdete  na tejto stránke.

Ak máte záujem o meranie u Vás za akciové ceny v rámci výjazdov po celej SR vyplnte kontaktný formulár:

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Pre podrobnejšie informácie o GPZ  —–> kliknite TU

   POSTUP  MERANIA  GEOPATOGÉNNYCH ZÓN:

  Meranie  “GPZ” sa prevádza tyčkami v tvare L. Tyčky v tvare L sa držia v ruke vodorovne s povrchom. Zóny sa v meraných priestorov určujú podľa reakcie tyčiek

  L-tycky-obrazok3

  1.  Zameranie pozitívnych , neutrálnych a negatívnych miest –  dvojitá kontrola  
  2.  Meranie a zhodnotenie rôznych vplyvov z okolia obydlia                                      
  3.  Ak sa umiestni eliminačný prostriedok (odrušovač) – opätovné meranie

         Na základe výsledkov týchto meraní sa zistia tzv. negatívne a pozitívne  miesta alebo GPZ zóny.  Potom sa navrhne riešenie problému. Potrebný čas na meranie: cca: 1 až max 2 hodiny. Robia sa minimálne 2-3 opakované merania a čas závisí aj od veľkosti a umiestnenia meraného objektu.

    JEDNODUCHÉ a EFEKTÍVNE RIEŠENIE PROBLÉMOV   

  1-Jednoduchým premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii, tam kde sa dlhšie zdržiavate  …mimo negatívnych miest. Niekedy stačí presunúť pracovný stôl s počítačom o 1-2 metre ďalej, alebo posunúť postel, obrátiť polohu tela pri spaní na opačná stranu …Pomôže tiež aj zmena využívania miestností v byte.  Napríklad malé deti vedia polohu negatívnych GPZ vycítiť samé, preto ich často nájdete s hlavou na opačnej strane postele, alebo divne pokrútené)

  2 Umiestnením rôznych  zariadení, ktoré buď čiastočne redukujú, alebo eliminujú pôsobenie negatívnej energie vo Vašom obydlí.

  solenoid-2spojene
  Orientačná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON

  V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je zariadenie EMGEON –  Je to valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako harmonizátor prostredia a “reduktor negatívnych zón” . Umiestňuje sa v obydlí na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Preto ho ani v rámci serióznosti neponúkame na hromadný predaj spôsobom “kúpte si ,  dajte ho kde chcete a vyrieši Vám to všetky problémy.”  Pri nesprávnom umiestnení môže byť účinok nulový. Zariadenie EMGEON je rovnako účinné ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  Cena od 20€  

  3- Použiť sa dajú tiež aj rôzne typy pyramíd a na obdobných princípe fungujúcich konštrukcií na harmonizáciu prostredia, prípadne na relaxačné účely a dobíjanie energie. Sú vyrábané  a umiestňované podľa nameraných hodnôt GPZ na konkrétnom mieste. Cena pyramíd od 20€  

  pyramida-externa-nacrt
  ilustračný obrázok -pyramída- vhodné aj pre exteriér aj interiér, skutočné    veľkosti, uhly, rozmery  a pod.+iné  možnosti riešenia -individuálne podľa potrieb zákazníka a nameraných hodnôt GPZ

  4- Eliminácia negatívnych GPZ použitím prírodných prostriedkov medzi ktoré patria rôzne prírodné  materiály vhodné na použitie v interiéri a exteriéry. Tieto materiály dokážu aspoň  čiastočne stlmiť, alebo aj úplne eliminovať  problémy v oblasti GPZ a Elektrosmogu. Pozn. Nie všetky problémy sa žiaľ  dajú úplne eliminovať a potom ostáva už iba posledné riešenie presťahovať sa na iné miesto alebo zmeniť pracovisko.

  Kontakt a rezervácia termínov: ——> kliknite TU

   

  FAQ-diskusia

  Ak máte  nejaké otázky týkajúce sa problematiky GPZ, prípadne spôsobu diagnostiky a odrušenia GPZ  kľudne ich tu napíšte,  Budem sa snažiť na nich podľa možností odpovedať čím skôr. Poznámka:  Váš príspevok sa neobjaví na stránke okamžite, ale až po antispamovej kontrole. Udajte preto aj Vašu mailovú adresu, aby som Vám mohol poslať čo najpodrobnejšiu odpoveď.

  Kontakt+Referencie

     Kontakt:   agentúra INGFOUR s.r.o. , Košice

   odborný  technický garant a majiteľ firmy: Ing. Milan Varga

    Tel:  0915/904 114,  e-mail: ingfour(zavinac)gmail.com 

                   REFERENCIE Z PREDOŠLÝCH a INÝCH ČINNOSTÍ

  www.ingfour.sk – organizovanie výstav a veľtrhov + poradenstvo www.byvajme.sk – bezplatný adresár firiem + bezplatná propagácia              aktuality aj na  facebooku: https://www.facebook.com/geoanomalie              www.byvajme.sk/levandula – ponuka sušenej levandule lekárskej                              

  Súčasné činnosti – oblasť pôsobenia celé Slovensko, ČR

  -Poradenské služby v oblasti zdravého bývania : využívania miestností v rámci domu, bytu …. až po vhodné umiestnenie nábytku (postelí, pracovných miest , miest kde sa najdlhšie zdržiavate) …  z hľadiska rôznych zdravotných záťaží.

  -Poradenské služby pred kúpou domu, bytu, kancelárie, chaty… od posúdenia (najlepšie pred kúpou) či sú Vami vybraté: pozemky, domy, byty, chaty, kancelárske priestory … a pod. Vhodné na zdravé bývanie z rôznych hľadísk.: Geopatogénne zóny, geoanomálie, elektrosmog, hluk, radón ….. Ale aj  ďalšie menej  známe záťaže fyzikálneho, chemického a iného charakteru.

  -Meranie pozemkov, domov, bytov, chát, kancelárskych priestorov a pod. +Návrhy riešení týchto a iných problémov týkajúcich sa zdravého a bývania

  -Relaxačné a pyramídové konštrukcie –  ponuka TU

  – Špeciálne typy  reklamy a marketingu: Spočívajú v doporučení a výbere pre Vás najvhodnejšieho typu „reklamného mixu“ , ktorý je vhodný pre vašu činnosť. Ale tiež aj poradenstvo v tejto oblasti.Tak aby ste zbytočne nevyhadzovali peniaze von oknom na rôzne druhy reklamy, ktoré sú pre Vás zbytočne drahé a neefektívne. 

  Individuálny mystery shopping + kontroly Vašich zamestnancov pri jednaní so zákazníkmi formou simulovaného záujmu o Vaše produkty + dodanie hodnotenia styku Vašich zamestnancov s klientami. Viac info: TU

  -Komplexné poradenstvo pri účasti Vašej firmy na veľtrhoch a výstavách rôzneho zamerania

   

  Cenník Služieb

  CENOVÉ RELÁCIE:           

  Merania vykonávame po celej SR

  AKCIA – na objednávky prijaté a USKUTOČNENÉ do 30.10.2015. –  Momentálne robíme viacdňové výjazdy po Slovensku – zľava až o 50%, treba sa ale prispôsobiť termínom výjazdov. Zľavy platia iba na “ ZREALIZOVANÉ A USKUTOČNENÉ“ objednávky do 30.10.2015

  Cenník: Akciové ceny v rámci projektu merania geoanomálií/individuálne merania

  Meraná plocha (pôdorysu) bytu , domu,  pozemku  Akciová cena – pri výjazdových meraniach Individuálna objednávka – na Vami určený termín samostatný výjazd
  Do 100m2 25€ + 20€ paušálne cestovné náklady 45€ + cestovné podľa najazdených km.
  101m2-250m2 35€ + 20€ paušálne cestovné náklady 60€ + cestovné podľa najazdených km
  251m2-500m2 45€ + 20€ paušálne cestovné náklady 90€ + cestovné podľa najazdených km
  Nad 500m2 dohodou+ 20€ paušálne cestovné náklady Dohodou + cestovné podľa najazdených km
  Platí pre max. 3 poschodia domu alebo meraného objektu. Ceny platia  iba v rámci  termínov hromadných výjazdov. Individuálne cestovné: 0,6
  €/km– počíta sa cesta jedným smerom

   

   1-  V cene je zahrnuté: premeranie priestorov (bytu, domu, chaty, kancelárie, pozemku…) . Určenie miest kde je pozitívna, neutrálna alebo negatívna  zóna a návrh riešenia problémov + základné poradenské služby ohľadom pôsobenia GPZ a Elektrosmogu, radónu a podobných problémov v obkjekte.

  2- Poradenstvo zdarma v tejto oblasti: Je už zahrnuté v základnej ceneVyužitím poradenských služieb sa vyhnete nákupu rôznych zbytočne drahých pomôcok, zariadení a prístrojov, ktoré možno aj fungujú. Ale sú zbytočne drahé, môžu síce čiastočne vyriešiť a eliminovať Váš problém. Tiež ho môžu nesprávnym umiestnením a používaním  značne zhoršit . U niektorých na trhu dostupných zariadení a prístrojov existujú určité kontraindikácie vzhľadom na Váš zdravotný stav. 

  Záväzne si objednávam meranie Geoanomálií  a Geopatogénnych zón  podľa  cenníka  uverejneného na tejto stránke. Bezplatné poradenstvo  – zdarma. Podrobnejšie info …Viď nižšie.

   Vaše meno (povinné)

   Váš email (povinné)

   Predmet

   Vaša správa

   3- Pasívne eliminačné prostriedky: od 20€ podľa počtu použitých prostriedkov.Pasívne eliminačné prostriedky sú také, ktoré nie sú napájané el. prúdom -napr. zariadenie EMGEON – HOME –cena od cca od 20€-50€. Podľa počtu použitých zariadení.

   4- Cestovné:  V rámci Košíc: zdarma. V rámci individuálnych objednávok na Vami stanovený termín: mimo Košíc: cca 0,6€/km, (účtuje sa cesta jedným smerom) Ak sa podarí zosúladiť aspoň 2 zákazníkov na jednu trasu tak sa cestovné rozpočíta medzi nich pomernou časťou. Ak chcete znížiť cenu za cestovné využite akciové ceny pri hromadných výjazdoch. Alebo sa skúste dohodnúť s Vašimi susedmi, alebo kolegami z práce, vyjde Vás to lacnejšie. 

   5-ZĽAVY: 20% z ceny merania pre dôchodcov, ZŤP, osoby s dlhtrvajúcou PN, tiež aj pre  dlhodobo nezamestnaných.

   Riešenie problémov: Najjednoduchšie riešenie je presunutie nábytku a bytových doplnkov v byte, dome, kancelárii, z miest  kde sa dlhšie zdržiavate  mimo negatívnych miest. Niekedy stačí presunúť pracovný stôl s počítačom o 1-2 metre ďalej, alebo posunúť postel, obrátiť polohu tela pri spaní na opačná stranu. Alebo umiestnením rôznych väčšinou pasívnych alebo aktívnych zariadení, ktoré eliminujú pôsobenie negatívnej energie vo Vašom obydlí. Ďalšou možnosťou riešenia problémov je eliminácia (rušenie) geopatogénnych zón použitím prírodných prostriedkov medzi ktoré patria rôzne prírodné  materiály vhodné na použitie v interiéri a exteriéry. Tieto materiály dokážu aspoň  čiastočne stlmiť, alebo aj úplne eliminovať  problémy v oblasti GPZ . Podrobný popis riešenia problémov nájdete TU 

    Ak budete nespokojný s výsledkami základných meraní a požitím pasívních eliminačných prostriedkov jednoducho Vám vrátime peniaze. (okrem poradenstva, cestovného a ceny eliminačných prostriedkov)

    Kontakt a referencie o firme: ——> klikniteTU

   aktuality aj na  facebooku: https://www.facebook.com/geoanomalie

    

    

   Postup merania

   Používaná technika merania a eliminácie  negatívnych zón.

   Postup merania:
   Merania  sa prevádza tyčkami v tvare L. Tyčky v tvare L sa držia v ruke vodorovne s povrchom zeme. Zóny sa v meraných priestorov určujú podľa reakcie tyčiek. 

   L-tycky-obrazok3

   1-Zameranie pozitívnych , neutrálnych a negatívnych miest –  Meranie  sa robí  kvôli kontrole 2 krát. po cca 10 minútovej prestávke.

    2- Posúdenie a vyhodnotenie  prípadných iných  negatívnych  vplyvov z okolia Vášho obydlia. (tzv. elektrosmog, prípadne iné napr. chemické záťaže)

   3- Opätovné kontrolné premeranie. Iba vtedy ak sa použije zariadenie na eliminimáciu (odrušenie) negatívnych zón.

          Na základe výsledkov týchto meraní sa zistia negatívne a pozitívne  miesta a zóny.  Potom sa navrhne riešenie problému. Ak sa negatívne zóny nenamerajú alebo nie sú až také výrazné (cca 20% obydlí) tak je obydlie v poriadku a nie sú potrebné žiadne tzv. odrušovače. 

   Jednoduché a efektívne riešenie problému po zameraní GPZ                                  

   1- Premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii, z miest  kde sa dlhšie zdržiavate  …mimo negatívnych miest. Niekedy stačí presunúť postel alebo pracovný stôl s počítačom o 1-2 metre ďalej,  obrátiť polohu tela pri spaní na opačná stranu … Väčšinou pomôže aj zmena využívania miestností v byte.

   2 Umiestnením rôznych  zariadení, ktoré buď čiastočne redukujú, alebo eliminujú pôsobenie negatívnej energie vo Vašom obydlí.

   solenoid-2spojene
   Orientačná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON

   V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je zariadenie EMGEON –  Je to valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako harmonizátor prostredia a “reduktor negatívnych zón” . Umiestňuje sa v obydlí na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Preto ho ani v rámci serióznosti neponúkame na hromadný predaj spôsobom “kúpte si ,  dajte ho kde chcete a vyrieši Vám to všetky problémy.”  Pri nesprávnom umiestnení môže byť účinok nulový. Zariadenie EMGEON je rovnako účinné ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  

   3- Použivame aj rôzne typy pyramídových konštrukcií na  použitie buď v interiéri alebo v exteriéri (tiež aj univerzálne verzie). Na zákazku dodávame aj rôzne typy relaxačných pyramíd. Podrobnejšie informácie o týchto pyramídach nájdete koncom mesiaca v pripravovanom e-shope.  alebo TU

   Cenník služieb + akčné ceny so Zľavou až 50% : ——>Kliknite TU   

    Ing. Milan Varga, Košice + kolektív konzultantov

   Zaoberáme sa: (okrem iných činností) aj meraním a  odrušením geopatogénnych zón, ďalej (GPZ), známych aj pod názvami: geoanomálie, alebo v starej Číne  pod názvom “Dračie žíly”+ poradenstvo v oblasti tzv. “Elektrosmogu”. Obe tieto problematiky  so sebou úzko súvisia a môžu  po dlhšom pôsobení väčšinou negatívne ovplyvniť kvalitu Vášho bývania a života všeobecne. Používame pri tom jednoduché, efektívne prostriedky a techniky založené  na prírodnej báze, ktoré fungujú na princípe základných fyzikálnych zákonov. Využívame pri tom  skúsenosti našich predkov a starších civilizácii, ktorí úspešne riešili tiež tieto a podobné problémy už stovky až tisícky rokov pred nami.

   Pre viac informácií kliknite —–>https://www.dracie-zily.sk/geopatogenne-zony-skusenosti-z-merani-gpz/

    

   Geopatogénne Zóny – Základné informácie

    Geopatogénne zónyProfesionálne merania a odrušenie

   Máte problémy so spánkom?.  Ste malátny, nevysvetliteľne unavený, nervózny?. Nevládzete tak ako kedysi?.  „Lepí “ sa na Vás viac chorôb ako predtým?.  Vaše deti sa v noci často budia a plačú? 
   Na príčine je často aj negatívne pôsobenie  Geopatogénnych zón  a Geoanomálií na Váš organizmus. Tieto  javy sú známe už tisícky rokov. Najznámejší historický názov zo starej Číny je Dračie žily. 
   Dlhodobý pobyt nad Geopatogénnymi zónami spôsobuje rôzne nepochopiteľné problémy.   A popritom väčšinou stačí iba zmeniť napr. umiestnenie postele. Alebo použiť ďalšie praxou overené spôsoby riešenia eliminácie účinkov geopatogénnych zón, ktoré Vám navrhneme. Tieto informácie nájdete na našej stránke.
   ilustračný obrázok nepriaznivého priebehu geopatogénnych zón cez byt

   Geopatogénne Zóny sú spomenuté aj v stavebnom zákone:                     § 47.  Citát z textu:

   Stavby sa musia navrhovať tak, aby: ….písmeno k. „bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred …….. vplyvom geopatogénnych zón, bludných prúdov a podzemných a povrchových vôd,“ 

   Geopatogénne zóny (GPZ) –  sa vyskytujú väčšinou v pásoch rôznej šírky, ktoré  môžu prechádzať cez Vaše obydlie. Keď sa tieto zóny vyskytujú na miestach, kde sa  dlhšie zdržiavate: napr. v spálni, alebo na pracovnom mieste, prípadne tam kde relaxujete,  pozeráte TV atď. Potom môžu najmä u senzitívnejších osôb  po dlhšej dobe  vznikať problémy so spánkom, pocity nadmernej únavy, podráždenosti, strata vitality, syndróm vyhorenia, depresívne stavy, strata imunity …)

   Dlhším pobytom  v geopatogénnych  zónach sa môžu tieto problémy výrazne rozvinúť, prípadne zhoršiť  Váš zdravotný stav.  Na druhej strane existujú aj vyslovene pozitívne miesta na ktorých sa ľudia cítia dobre. Všeobecne sa však nedá povedať, že by platili nejaké pravidlá pre výskyt geopatogénnych  zón.

   Cenník služieb +AKCIA ZĽAVA až 50%  na objednávky došlé do 25.6. 2024. v rámci výjazdových meraní po celom Slovensku  –>Viac info  TU    

   Výskyt  Geopatogénnych Zón ovplyvňuje  miesto na ktorom je postavené obydlie.  Sú to najmä rôzne zmeny  v štruktúre  zloženia zemského podložia, menšie tektonické zlomy, vrásnenia zemskej kôry a podzemné dutiny. Negatívny vplyv majú aj podzemné vodné toky – tzv. vodné žily.  

   Na tejto stránke nájdete  okrem podrobnejších informácií o geopatogénnych zónach  aj postup ich merania a riešenia týchto  problémov

   Ak máte podobné problémy  najlepšie je nechať si premerať Vaše obydlie  na výskyt geopatogénnych zón. Po premeraní  Vám navrhneme  praxou overené riešenia s minimálnymi finančnými nákladmi.

   Cenník služieb +AKCIA ZĽAVA až 50%  na objednávky došlé do 25.6.2024. v rámci výjazdových meraní po celom Slovensku  –>Kliknite  TU       

   Používaná technika merania a eliminácie  negatívnych zón.

   Postup merania: —–> Kliknite TU

   RIEŠENIA PROBLÉMOV :

   Najúčinnejšia je kombinácia tzv. nových a klasických  spôsobov riešenia týchto problémov. – napr. pasívny solenoid EMGEON HOME   (rušička geopatogénnych zón) + umiestnenie prírodných prostriedkov a špeciálnych fólií pod postele,  ktoré tiež eliminujú účinky geopatogénnych zón. prípadne ak sa dá aj premiestnenie postelí mimo geopatogénnych zón.

   Tieto riešenia  problémov  Vám navrhneme  priamo po  meraní  u Vás doma

    Rušička geopatogénnych zón -pasívny solenoid EMGEON HOME

    Ukážka umiestnenia a orientačná schéma pôsobenia zariadenia EMGEON

   V praxi osvedčený a účinný prostriedok na redukciu  geopatogénnych zón je zariadenie EMGEON HOME  Je to pasívny solenoid – valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje  na elektromagnetickom princípe  ako  “reduktor negatívnych zón” . Umiestňuje sa v obydlí  najlepšie na presne určené miesto  podľa nameraných hodnôt.  Alebo ďalšou možnosťou je umiestnenie 2 ks solenoidov do opačných rohoch bytu. Bližšie info—–> TU

   Zariadenie EMGEON je rovnako účinné ako niekoľkonásobne drahšie prostriedky a zariadenia či už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ďalší “Elektrosmog”.  

   Cenník meraní geopatogénnych zón + aktuálne akčné ceny —–>Kliknite  TU 

   priebeh geopatogénnych zón nad vodnou žilou
   Fyzikálny popis priebehu polí spôsobujúcich GPZ podľa RNDr. Ján Bienik CSc. r. 1991

     Agentúra INGFOUR s.r.o., Košice

   Meranie a  eliminácia geopatogénnych zón, ďalej (GPZ) – po celom Slovensku

          Aktuality a ďalšie  informácie nájdete aj na  Facebooku  https://www.facebook.com/geoanomalie

   Kontakt a referencie o firme —–> kliknite  TU

    

   Dračie žily – geoanomálie – GPZ-téoria a pojmy

   Problematika geopatogénnych zón, geoanomálií a rôznych teórii ako aj rôznych zaujímavých vecí okolo  pyramíd a monumentálnych stavieb zo starej histórie ma začala zaujímať, keď som v rokoch 1998 a 1999 prešiel Egypt od Káhiry až po Asuánsku priehradu a späť. Už vtedy som si všimol, že určité stavby, či už pyramídy, chrámy, rôzne svätyne,  a pod. Sú postavené z geologického, geografického hľadiska a možno aj z iných nám zatiaľ neznámych aspektov na veľmi zaujímavých miestach.

   Viac informácií o Geopatogénnych zónach + foto nájdete TU

   Tak som sa začal touto problematikou zaoberať a po prečítaní veľkého množstva kníh a článkov z tejto oblasti. Zároveň aj po zhliadnutí mnohých dokumentárnych a iných filmov   som prišiel na to, že za tým asi predsa len niečo bude.

   Možno si poviete „No zase jeden čo znovu objavil Ameriku“.

   Ale aj tak si myslím (a asi v tom nie som sám), že existujú tisícročné skúsenosti starých národov, ktoré sa bez použitia modernej techniky a moderných prístrojov vedeli v tejto a iných problematikách orientovať a riešiť ich. Staré civilizácie a národy stavali mestá, obydlia, alebo rôzne objekty, domy, kostoly, svätyne rôznych náboženstiev na určitých miestach. Na druhej strane sa  zase iným miestam vyhýbali ako čert krížu. Tieto skúsenosti ma inšpirovali , určite nie sú na zahodenie a stojí za to si ich naštudovať.

   Keďže v tomto obore literatúry to priam prekvitá šarlatánstvom, písaním kníh a článkov pre zárobok tak je fakt ťažké nájsť seriózne zdroje. A ako sa hovorí oddeliť zrno od pliev.

   Keďže čítanie je môj koníček, tak sa mi to nejako podarilo a pred niekoľkými rokmi som začal robiť určité, pozorovania, merania a pokusy.

   Jednak čo sa týka tzv. pozitívnych a negatívnych miestach v prírode. Napríklad sú to  tzv. dobré resp. silné stromy, rôzne objekty, svätyne, kostoly, hrady… Jednoducho  miesta na ktorých sa človek cíti dobre. A naopak miesta na ktorých sa cíti nepríjemne ba priam až zle.

   Tiež som začal skúmať problematiku geoanomálií  či už v zastavaných alebo nezastavaných  mestských  aglomeráciách až po úroveň bytov a domov.

   Po dlhých rokoch som sa naučil niektoré geopatogénne zóny a anomálie určitým spôsobom „zamerať“. Na niektorých miestach sa mi podarilo vykonať elimináciu ich negatívneho pôsobenia. Buď jednoduchým premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii … Alebo umiestnením rôznych pasívnych a aktívnych zariadení.

   Pri tom som prišiel na to, že v určitých prípadoch pomáhajú  tzv. pasívne zariadenie rovnako ako aktívne (napájane napr. z el. zásuvky). Ono je fakt pravda ,že tí ľudia pred nami veľmi elektriku a iné vymoženosti dnešnej doby nemali. Takže si museli pomôcť inými prostriedkami založenými na odovzdávaní empirických poznatkov a skúseností z generácie na generáciu. Či už slovom hovoreným , alebo písaným.

   Je veľmi pravdepodobné, že ľudia, ktorí nežili v našom pretechnizovanom svete boli viacej citlivejší. Vedeli vnímať nejaké iné veci okolo seba ináč ako dnes my. Respektíve mali pravdepodobne vyvinuté určité zmysly, a používali techniky, ktoré časom zanikli  v prachu dejín.

   Ako strojný inžinier so špecializáciou na automatizované a  robotizované systémy a linky, počítače a programovania sa považujem za pomerne dosť „vedecky založeného človeka“ .

   Uznávam ale tiež že veda zatiaľ neobjavila úplne všetko a existujú záležitosti v ktorých doteraz tápa.

   Na ilustráciu týchto faktov: Traduje sa, že vraj na francúzskej akadémií vied vraj bol , alebo dokonca ešte je nápis zhruba takéhoto znenia:

   Je vedecky dokázané, že čmeliakova váha vzhľadom k ploche jeho krídel je taká, že čmeliak  lietať nemôže. Čmeliak však o tom našťastie nevie a preto si lieta veselo ďalej. J

   Krása vedy a aj techniky tak ako ju vidím ja. Je, že sa (na rozdiel od iných nazvime to –izmov alebo dogiem) neustále vyvíja a pomerne pružne si pripúšťa omyly. Omyly, ktoré boli založené na vtedajšej úrovni poznania.

   Snaží sa vďaka niektorým nadšencom a tých je našťastie dosť kráčať dopredu. Aj keď niekedy do veľmi veľkého kopca. Snaží sa objavovať rôzne nové veci, metódy, zariadenia a prístroje, ktoré nám v mnohom môžu uľahčiť život.

   Osobne zastávam názor, ktorí mi vtĺkali do hlavy môjho 8 ročného štúdia strojáriny. Že najlepšie a najkrajšie riešenie problému je vtedy, keď sa  problém vyrieši najjednoduchším spôsobom ako to je možné.

   Na tejto stránke sa budem snažiť čo v najmenšej miere odvolávať a citovať rôzne iné zdroje a kapacity v tejto a iných problematikách. Nerobilo by mi žiadny problém zapratať polovicu textu odkazmi na rôzne ďalšie zdroje a ich autorov. A to autorov serióznych aj menej serióznych  s titulmi pred a za menom, alebo bez titulov.

   Kto má záujem tak sa môže začať venovať štúdiu tejto problematiky. Na internete a v knihách sa toho dnes dá nájsť kopec.

   A tak nechám  na čitateľa, aby si v tejto oblasti láskavo utvoril svoj názor a tým sa riadil.

   Veda na celom svete, či už sú to technické alebo humanitné vedy sa v poslednej dobe vracajú k minulosti. Hľadajú také riešenia s ktorými si príroda za tie miliardy rokov čo existuje zem už nejako poradila a vysporiadala sa s nimi. A to nielen v oblastiach, ktoré  sa týkajú napr. flóry alebo fauny.

   Je úplne zbytočne znovu objavovať niečo, čo napríklad  po konštrukčnej stránke vyriešila príroda na stavbe tela a zmysloch rôznych živočíchov alebo rastlín. Za tie miliardy rokov sa niektoré „konštrukcie“ osvedčili a prežili. Niektoré neosvedčili a neprežili. No a tie potom časom  prekonali nové rastliny a živočíchy.