Geopatogénne oblasti nie sú výmyslom šarlatánov

Zdroj:http://relax.etrend.sk/relax-cestovanie/geopatogenne-oblasti-nie-su-vymyslom-sarlatanov.html

V období vedecko-technickej revolúcie sa často stáva, že poznatky predchádzajúcich generácií upadajú do zabudnutia, nahrádzajú sa modernejšími technologickými postupmi, prípadne sú zavrhnuté, lebo nie sú vysvetliteľné a verifikovateľné metódami modernej matematiky, fyziky, chémie či medicíny. Tento fenomén sa nevyhol ani architektúre a zásadám správneho bývania. Na rôzne rituály a zásady sa súčasní architekti a projektanti väčšinou pozerajú s blahosklonným úsmevom a odkazujú ich do pôsobnosti šarlatánov.

Mnohé z dnes nerešpektovaných odporúčaní starých majstrov stavbárov majú spoločného menovateľa. Tým sú rôzne anomálie elektromagnetického poľa, ktoré obklopuje našu planétu. Ak je jeho homogenita porušená, dochádza k rozladeniu, na čo živé organizmy reagujú. Príčinou anomálií, ktoré sa kedysi nazývali „dračie žily“ a ktoré dnes označujeme ako geoaktívne (geopatogénne) zóny (GZ), môžu byť močiare, podzemné vodné prúdy, tektonické zlomy, ale aj civilizačné výtvory – inžinierske siete, železobetónové stavby či rôzne tvary architektúry.

Na niektoré živočíchy takéto miesta pôsobia blahodarne, a preto ich vyhľadávajú. Príkladom môže byť mačka, hmyz – najmä mravce, hady, akváriové rybičky či straka, ktorá si takéto miesta dokonca aktívne vytvára – „kradne“ rôzne kovové lesklé predmety a znáša ich na jedno miesto, zvyčajne do hniezda. Aj gagotanie husí úzko súvisí s GZ. Na viaceré organizmy však majú GZ negatívne účinky, čo sa môže prejaviť nepohodou a pri dlhodobom pôsobení aj zhoršeným zdravotným stavom.

Zvieratá nepodliehajú propagande

Pôsobenie GZ sa najspoľahlivejšie overuje na zvieratách. Tie totiž nepodliehajú rôznym presvedčovacím kampaniam, ktoré by mohli výsledok skresliť. Výskumy, ktoré robili a robia v zahraničí aj na Slovensku, ukazujú, že napríklad dlhodobé pôsobenie GZ sa u hovädzieho dobytka prejavuje zvýšeným výskytom mastitídy, u koní slepotou. Veľmi citlivé sú aj ošípané. Tie, ktoré sa chovajú na miestach s GZ, dosahujú nižšie hmotnostné prírasty a menšiu úžitkovosť.

Keďže v minulosti sa v snahe šetriť poľnohospodársku pôdu veľkokapacitné chovy budovali najmä na miestach nevhodných na pestovanie poľnohospodárskych plodín (odvodnené močiare a mokrade), je v SR podľa údajov Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre nevhodným umiestnením postihnutých až 40 % chovov ošípaných. Elimináciou, ktorá sa dá dosiahnuť napríklad umiestnením veľkoplošných odrušovačov, je možné dosiahnuť zvýšenie úžitkovosti ošípaných o 10 %. To by pri súčasnej cene bravčového mäsa predstavovalo ekonomický prínos 434,7 mil. Sk za jeden rok.

Desatoro pre zdravé bývanie

1. Vyberať stavebnú lokalitu s minimálnym výskytom geopatogénnych zón, dobre osvetlenú, kde je v noci pokoj. Ak sa na parcele nachádza geopatogénna zóna, treba ju ešte pred výstavbou tieniť inštaláciou veľkoplošného tieniča do základu stavby.

2. Nasmerovať stavbu podľa svetových strán, postele v spálni uložiť tak, aby hlavy smerovali na sever. Podlahové kúrenie zosilňuje účinok geopatogénnych zón.

3. Používať zásadne prírodné stavebné materiály (červenú tehlu z hliny, vypaľovanú silikátovú tehlu, vápencový kameň a drevo) nekontaminované chemicky ani rádioaktívne (napríklad popol, škvaru atď.).

4. Rozmerové pomery miestnosti voliť radšej obdĺžnikové s vyšším stropom, dodržiavať proporcie zlatého rezu 1:1,6, ktoré majú harmonizačné účinky.

5. Vnútorné rozloženie voliť tak, aby technické zariadenia, chladnička, čerpadlá, elektrická rozvodová skriňa boli čo najďalej od miesta odpočinku a práce. Na noc je najlepšie, ak sa dajú pomocné zariadenia vypínať.

6. Elektrické rozvody by mali byť v kovových povlakových rúrkach uzemnené a rozvod by mal byť inštalovaný lúčovito, nie v uzavretých slučkách. To sa týka aj rozvodu vody, plynu a kúrenia.

7. Ako materiály na povrchovú úpravu stien a podláh treba zásadne použiť prírodné teplé látky, drevo, korok, kožu, látkové poťahy a podobne, nelakovať lesklými lakmi.

8. Nábytok v miestnostiach by mal byť zhotovený z prírodného dreva, nemal by mať povrchovú úpravu s vysokým leskom. Zrkadlá nepatria do spální a pracovne. Posteľná bielizeň by nemala obsahovať umelé vlákna, matrace musia byť z prírodných látok bez kovovej perovej (pružinovej) vložky. Odporúča sa do postele vložiť vrstvu korku, baranie kožušiny atď., ktoré tlmia účinok geopatogénnych zón.

9. Elektrické prístroje, ako sú rádiá, elektrické hodinky, by mali byť vzdialené od postele minimálne 1 m. Zistite, či sused na vašom podlaží nemá televízor alebo počítač umiestnený na deliacej stene s vami. To môže rušiť váš spánok.

10. Nočné lampy by nemali byť tesne pri hlave, škodia i prívody vypnutých zariadení. Žiarivky treba používať výnimočne, a to len v pracovných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť vypnutie prúdu v celom objekte – okrem chladničky, čerpadla, kúrenia a podobne.

 Vplyv na človeka

 Výskumy naznačujú, že dlhodobý pobyt v geopatogénnej zóne zapríčiňuje u ľudí zvýšený výskyt niektorých nádorových, srdcovo-cievnych a reumatických ochorení, poruchy spánku či neobvyklé stavy únavy. U niektorých ľudí takéto kritické miesta vyvolávajú takzvanú prútikársku reakciu. Prútik, zvyčajne v tvare Y, ktorý držia v oboch rukách, reaguje na kontrakciu ich svalov a vychýli sa.

 Keďže ide o individuálnu metódu, vyvoláva najmä v niektorých vedeckých kruhoch nevôľu a vlnu antipatie. Mnohí pritom poukazujú aj na fakt, že definícia geopatogénnych zón ako miest, kde sa priečne elektromagnetické vlny menia na pozdĺžne, je nezmyselná, lebo na meranie pozdĺžnych vĺn neexistujú priame meracie metódy. Ich existencia je navyše celkovo zahalená rúškom tajomnosti. Výskum totiž spadá skôr do oblasti vojenstva a viac sa možno dozvieme v budúcnosti, keď sa uvoľnia z tajných archívov amerického ministerstva obrany informácie o výsledkoch experimentov známeho priekopníka elektrotechniky Nikolu Teslu…

 V každom prípade však už dnes existujú metódy, ktorými je možné prútikársku reakciu verifikovať. Jednou z nich je napríklad fyziologická verifikácia – georytmogram. Je založená na meraní elektrického odporu tela. Keď sa osoba nachádza v homogénnom poli bez GZ, hodnota odporu tela je v rozmedzí 30 až 50 kiloohmov, ak sa nachádza v GZ, odpor tela stúpne dvoj-, troj-, v niektorých prípadoch až desaťnásobne. Verifikačnými geofyzikálnymi metódami sa zaoberajú na Slovensku na Katedre aplikovanej a environmentálnej geofyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

 Čo vedeli starí stavitelia

 Starovekí stavitelia o elektromagnetickom poli pravdepodobne nevedeli nič, ale o vplyve dračích žíl toho zo skúseností vedeli dosť. Jeden z najstarších stavebných zákonov je čínsky zákon dynastie Hia, ktorého zakladateľom bol staviteľ, cisár Yü (2300 pred n. l.). Ten uzákonil presné pravidlá na výber stanovišťa, pričom nad dračími žilami sa obydlia ani cintoríny stavať nesmeli.

 Z prvého storočia pred naším letopočtom existujú záznamy známeho rímskeho staviteľa Vitruviusa Pollia, pôsobiaceho za cisára Augusta. V jednej z desiatich kníh o architektúre venuje kapitolu o výbere vhodného miesta na stavbu, pričom varoval pred GZ. Okrem toho na zvolené miesto vypustili Rimania ovce a sledovali ich správanie. Napokon ich obetovali – nie však len preto, aby si priaznivo naklonili svoje božstvá, ale najmä preto, aby ovciam vybrali pečeň a podľa jej zafarbenia sa rozhodli, či je na danom mieste vhodné postaviť mesto.

 Germáni si vraj vyberali miesto na stavbu domov a hospodárskych obydlí podľa toho, ako sa správali mravce. Ak sa rozliezli preč, bola vyhliadnutá parcela vhodná. Slováci nechali kravy, aby sa napásli, a na miesto kravskej pastvy postavili chalupu. Kam si ľahol pes, dali posteľ a kde sa usalašila mačka, tomu miestu sa vyhýbali.

 Starovekí Gréci navyše poznali aj najrôznejšie metódy, ako existujúce GZ, ktorým sa pri stavbe nedalo vyhnúť, odrušiť. Používali na to dosky a platne zhotovené zo zmesi riečneho piesku a vápna s pridaním živočíšnej bielkoviny. V Gálii zasa dávali pod základy domu 20-centimetrovú vrstvu kaolínu. Na území Balkánskeho polostrova ešte donedávna dôsledne zbierali z polí kamene a ukladali ako ohrady okolo obytných a hospodárskych budov.

 Moderná architektúra

 V súčasnosti sa zvyčajne stavia podľa územného plánu, ktorý vychádza z najrôznejších kritérií, ale výskyt geopatogénnych zón do úvahy neberie. Tak sa stalo, že sídliská s vysokou koncentráciou obyvateľov, napríklad časť Petržalky či sídlisko Dlhé diely v Bratislave, sa nachádzajú práve na geopatogénnej zóne, rovnako ako sídlisko Rybníky v Leviciach.

 Takýmto miestam sa nevyhli ani priemyselné objekty. K nim patrí najmodernejšia prevádzkareň Slovnaftu v Bratislave, Levitex v Leviciach či Tatratsvit vo Svite. Predstavitelia týchto podnikov však nedali na reči o šarlatánstve, ale nechali nainštalovať tieniče GZ. Vyhodnotenie vývoja chorobnosti a úrazovosti časom ukázali, že to nebola zbytočná investícia.

 Napraviť chyby pri výstavbe sídlisk je dnes dosť zložité. Ide skôr a nápravu daného stavu, keď obyvatelia si sami musia zabezpečiť lokalizáciu takýchto miest aj namontovanie tieničov. Odrušenie panelákového bytu pritom vyjde na približne tisíc korún, rodinného domu od 1 500 do 5 000 Sk (podľa veľkosti zastavanej plochy a pozemku). Tieniče sa vyrábajú na Slovensku a na Morave a predávajú sa najmä v predajniach s ezoterickým tovarom.

 Veľa sa však dá dosiahnuť rešpektovaním aspoň niektorých zásad zdravého bývania. Netreba zabúdať na to, že montovanie satelitných antén na balkóny či antény mobilných operátorov na strechách budov ovplyvňujú okolie v okruhu niekoľkých desiatok až stoviek metrov.

 Dodatočná náprava

 Negatívny vplyv geopatogénnych zón môžu eliminovať aj špeciálne tvary objektov, tzv. tvarové žiariče. Tie sú schopné vyžarovať, pohlcovať, odrážať alebo meniť energetické pole vonkajšieho prostredia. Medzi charakteristické tvarové žiariče patrí pologuľa (nie guľa), ihlan, kužeľ. Napríklad ihlan umiestnený vrcholom hore, klasická poloha pyramídy, harmonizuje vonkajšie prostredie a homogenizuje elektromagnetické pole.

 Ak je však jeho vrchol otočený nadol (prípad Slovenského rozhlasu v Bratislave), vytvára silnú geopatogénnu zónu. Určitým rozložením vhodných tvarov je možné formovať vonkajšie prostredie a tým zlepšiť mikroklímu.

V lokalitách, kde je enormné množstvo geopatogénnych zón (križovatky ulíc), treba architektonickou úpravou harmonizovať vonkajšie prostredie a tým zlepšiť mikroklímu a znížiť dopravnú nehodovosť.

Ak sa železobetónová stavba postaví na lokalite, kde je narušené podložie, železná konštrukcia stavby zosilní negatívny účinok geopatogénnych zón. Ak sa pri projektovej príprave nerešpektovalo rozloženie geopatogénnych zón, treba vhodným spôsobom eliminovať ich negatívne vplyvy.

Napríklad vhodnou voľbou tvaru danej architektonickej formy alebo prostredníctvom vzájomného pôsobenia tvarov, vhodnou orientáciou sochy, ktorá by harmonizovala vonkajšie prostredie, vhodným rozložením kríkov a stromov na voľných priestranstvách, ako sú parky či ihriská, použitím tieničov, ktoré sú širokopásmovými rezonátormi homogenizujúcimi vonkajšie elektromagnetické pole.

Pozn. Dracie-zily.sk S tieničmi opatrne niektoré majú účinok, niektoré nie, a čo je najhoršie tak účinok sa zvykne časom strácať.

Zdroj:http://relax.etrend.sk/relax-cestovanie/geopatogenne-oblasti-nie-su-vymyslom-sarlatanov.html

Skúste si zmerať hluk Vo Vašom byte alebo na pracovisku

        Skúste si zmerať či sa vo Vašom obydlí alebo na pracovisku  dodržujú tieto normy. Keď bývate alebo pracujete pri rušnej ceste tak budete veľmi nemilo prekvapení

Na orientačné meranie skúste použiť niektorú z týchto aplikácií  https://play.google.com/store/search?q=meranie%20hluku

   Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom priestore

Zdroj:  Slovenská agentúra životného prostredia  (SAŽP)

Najvyššie prípustné hodnoty vo vonkajšom priestore sa vzťahujú na priestor mimo budov, na miesta, ktoré ľudia používajú dlhodobo alebo opakovane na liečenie, oddych, šport, rekreáciu, priestor pred fasádami obytných miestností s oknom, učební a budov vyžadujúcich tiché prostredie, okrem priestoru komunikácií a vonkajších pracovísk.

Určujúcimi veličinami hluku vo vonkajšom priestore sú ekvivalentná hladina A zvuku pre deň (16 h), a noc (8 h), alebo príslušná hodnotiaca hladina A zvuku.

Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín vo vonkajšom priestore sú v nižšie uvedenej tabuľke, pričom tu hodnoty sa vzťahujú na priestor vo výške 1.5 m (alebo 4 m nad terénom pre územné plánovanie) a pred fasádou budov vo výške okien chránených miestností (pozri nižšie) do vzdialenosti 2 m od fasády. Ak nie je ustanovené inak, posudzujú sa hodnoty namerané s krytom proti vetru na mikrofóne, pri pôsobení vetra do 5 m/s, pri suchej vozovke a nezasneženom teréne.

Najvyššie prípustné hladiny (NPH) hluku vo vonkajších priestoroch

Kategória územia

Objekty a územia

NPH (dB)

hluk z dopravy* *

hluk z iných zdrojov

deň noc

deň noc

I.

Územie s osobitnou ochranou pred hlukom (veľké kúpeľné a liečebné areály)

LAeq 45 35

40 35

II.

Pred oknami chránených miestností školských budov a viac podlažných budov, rekreačné územia, územie nemocníc, obytné územia

LAeq 50 40

50 40

III.

Vonkajší priestor v okolí diaľnic, letísk, ciest I., II. triedy zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov.

LAeq 60* 50*

50 40

IV.

Výrobné zóny (areály závodov) a dopravné zóny vyššieho stupňa, bez obytnej funkcie.

LAeq 70        

70     

Poznámky:

* V okolí dopravných zón obstavaných obytnými budovami (existujúca mestská zástavba) tam, kde je preukázané, že v súčasnosti nie je možné prijateľné riešenie, ktoré by umožnilo dodržanie uvedených najvyšších prípustných hodnôt, možno pripustiť i vyššie hodnoty pri maximálnom využití možných opatrení na zníženie hluku. Pri výstavbe nových objektov v takejto mestskej zóne sa výstavba bytov povolí v rámci zaplňovania stavebných medzier a náhrad starých budov pričom musia byť splnené požiadavky odd. III.B. Výstavba škôl, nemocníc a stavieb podobného charakteru sa nepovoľuje.

** Zahrnuté sú všetky druhy dopravy (cestná, železničná, letecká, vodná).

Hodnoty pre noc sa uplatňujú iba pre priestory používané v noci.

Pri pôsobení impulzového hluku cez deň sa určí jeho hodnotiaca hladina pre 16 h interval a pri posudzovaní v noci sa určí hodnotiaca hladina pre najnepriaznivejšiu nočnú hodinu a táto musí spĺňať najvyššie prípustné hodnoty z vyššie uvedenej tabuľky pre noc (korekcie sú uvedené v STN ISO 1996-2/ Zmena 1:2002 ).

Najvyššie prípustné hodnoty určené vo vyššie uvedenej tabuľke sa nevzťahujú na hluk tých zariadení, ktoré budú v prevádzke iba výnimočne (sirény, havarijné zariadenia pod.). Hladina A zvuku týchto zariadení vša nesmie prekročiť 130 dB.

blízkosti letísk a dopravných zón sa môžu so súhlasom orgánu na ochranu zdravia výnimočne povoliť stavby na bývanie (nová zástavba) aj v priestore s vyššími hladinami, ako sú stanovené vo vyššie uvedenej tabuľke:

  • ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia tak, aby boli splnené požiadavky podľa odd. III B tohto nariadenia vlády (t.j., vyhovujú NPH určujúcich veličiny hluku v chránených priestoroch budov).).
  • pritom ekvivalentná hladina hluku primeranej časti priľahlého vonkajšieho priestoru obytného územia (rekreačné zázemie v okolí obytných domov) neprekročí 65 dB.

Budovy na bývanie v priestoroch letiska a jeho tesnej blízkosti môžu byť povolené aj v oblastiach s vyššími hladinami vo vonkajšom prostredí ako 65 dB, ak slúžia pre krátkodobý pobyt osôb (hotel, služobné a oddychové miestnosti, prechodné ubytovanie bezpečnostných zložiek a pod.), pričom musia byť splnené podmienky ustanovené odd. III. B. tohto nariadenia vlády (t.j., vyhovujú NPH určujúcich veličiny hluku v chránených priestoroch budov).

Vonkajší hluk pred administratívnymi budovami sa riadi požiadavkami kategórie územia, v ktorej sa nachádzajú.

Pri realizácii povolených stavieb v pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 hod., v sobotu od 8.00 do 13.00 hod. sa určuje hodnotiaca hladina počas uvedených intervalov s korekciou –10 dB.

Ak počuteľný zvuk má silný rušivý charakter (reč, hudba, výrazné zvukové poryvy, tónový hluk, hluk často prerušovaný s výrazným odstupom od hladiny tichého intervalu (10dB a viac) a pod.), musí sa určiť hodnotiaca hladina pre deň (16 h), alebo pre noc (8 h) s korekciou + 5 dB. Korekcia sa uplatňuje počas pôsobenia takéhoto hluku.

Ak je hluk spôsobený zdrojmi rôznych skupín (pozemná doprava, letecká doprava, železničná doprava, iné zdroje) hluk od jednotlivých skupín nesmie prekračovať najvyššiu prípustnú hodnotu pre danú skupinu.

zdroj: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psrsk/ZP_miest/STAV/9_Kvalita_ZP/Hluk_von.html

 

Diskusia

Všeobecná otázka viacerých návštevníkov stránky: ako dlho treba čakať na meranie ak chceme využiť „akčné ceny s paušálnymi cestovnými nákladmi “

Opoveď: na viacdňové výjazdy po celom Slovensku chodíme cca. raz za  3-4 týždne. Zvyčajne v druhej polovici mesiaca. Pri výjazdových meraniach sú paušálne cestovné náklady 25€ na 1 meranie a cena merania so ZĽAVOU 50% do 150 m2 je 35€. spolu 60€. Ceny sú rovnaké pre celé Slovensko. Pozrite si cenník meraní TU

Ak máte otázku do diskusie napíšte ju na: ingfour (bodka) gmail.com

Elektromagnetický smog

ELEKTROMAGNETICKÝ SMOG (EMS) A ZDRAVIE ČLOVEKA

Prednášku p.  Ing. Márie Skalovej ,  z  Nových Zámkov uvádzam ako veľmi výstižné zhrnutie problematiky EMS

rozsah ziarenia

1. Podstata elektromagnetického smogu /definícia a vznik EMS/
2 .Zdroje a rozšírenie EMS v životnom prostredí
3. Vplyvy EMS na prostredie a jeho účinky na organizmus človeka
4. Informovanosť verejnosti o problematike EMS
5. Preventívne opatrenia na ochranu zdravia pri práci s počítačom a
pri používaní mobilného telefónu
Cieľ prednášky
Prednáška o problematike EMS má upozorniť na nekontrolované
zvyšovanie hustoty umelých EMP v životnom prostredí, ktoré môže za pokračujúceho trendu rozvoja informačných bezdrôtových technológií viesť k novému ekologickému problému v 21.storočí.
Úlohou prednášky je:
– zrozumiteľnou formou objasniť problematiku umelého elektrosmogu ako faktora ovplyvňujúceho kvalitu prostredia z environmentálneho i zdravotného hľadiska
– upozorniť na pribúdajúce zdravotné problémy práve na príklade elektrosenzitívnych ľudí
– poskytnúť rady ako pristupovať k používaniu najbežnejších prístrojov
/počítače, mobilné telefóny/ z hľadiska ochrany ľudského zdravia
1. Podstata elektromagnetického smogu /EMS/
V prírode existuje prirodzené elektromagnetické žiarenie, ktorého
zdrojom je zemský magnetizmus a Slnko. Všetok život na Zemi vznikal
a vyvíjal sa za ich pôsobenia, takže sa im biosféra plne prispôsobila. Ľudia minulých dôb mali vyvinutú citlivú vnímavosť na prírodné energie a pri osídľovaní nových území a stavbe obydlí sa vyhýbali miestam s dráždivými účinkami na ich organizmus, podobne ako to dodnes robia rôzne zvieratá.
Tieto tzv. dračie žily /zlomy zemskej kôry, podzemné prúdiace vody,…/ s narušeným elektromagnetickým poľom Zeme poznali už v starej Číne 2300 rokov pred n. l. a rešpektovali ich pri výbere miesta na stavbu obytných domov a cintorínov.
Kým prírodný elektromagnetizmus predstavuje jednosmerné prúdenie EM vĺn Zeme, umelé elektromagnetické vlnenie vzniká z energie striedavého prúdu pri výrobe, prenose a spotrebe elektrickej energie. EMS je teda zhluk elektromagnetických frekvencií umelo vytvorených a vzájomne sa prekrývajúcich elektrických a magnetických polí.
Názov „elektromagnetický smog” sa začal používať od pol. 70-tych
rokov 20.stor. EMS je sprievodným produktom technickej civilizácie,
ktorý významne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia.

2. Zdroje a rozšírenie EMS v životnom prostredí
Zdrojom elektromagnetického smogu sú rôzne elektrotechnické
zariadenia a prístroje, ktoré ľudia využívajú v mnohých oblastiach činnosti ako sú ekonomika, obchod, priemysel, energetika, doprava, veda a výskum, informatika, školstvo, umenie a kultúra, atď.
Tieto elektrické a elektronické zariadenia a prístroje počas prevádzky
vytvárajú vo svojom okolí /príloha č.2/:
A / statické elektrické pole /z rozdielu napätí/ a premenlivé magnetické pole /z veľkosti prietoku elektrického prúdu/.
Elektrické pole je možné tieniť kovovými predmetmi. Jeho sila sa meria vo voltoch na meter /V/m/ Sila magnetických polí sa tienením nedá znížiť, avšak rýchlo klesá so stúpajúcou vzdialenosťou od zdroja. V praxi sa na meranie ich sily používajú jednotky ako militesla /mT/, mikrotesla /μT/ a nanotesla /nT/
Patria sem:
-vedenie vysokého napätia, vonkajšie elektrické rozvody, trafostanice, električky a železnice, domové a bytové rozvody, elektrické hodiny, skrinka ističov, elektrické ohrievače, domáce elektrické spotrebiče /chladnička, práčka, mixér,…/, zábavná technika /HIFI veža, rádiobudík, DVD prehrávač,…/, TV, rádioprijímač, počítače a príslušenstvo /tlačiareň, skener, modem, reproduktory,…/, žiarivkové osvetlenia, klimatizačné zariadenie, atď.
Sú zdrojmi nízkofrekvenčných EM vĺn / s väčšou vlnovou dĺžkou
a nižšou hladinou prúdiacej energie/.
B/ rádiofrekvenčné pole, ktoré je produktom rádiového a mikrovlnného žiarenia.
Výkonová hustota týchto vĺn sa udáva vo W/m2 alebo mW/cm2.
Sem zaraďujeme:
-rozhlasové a TV vysielače, satelit, mobilné telefóny a základňové stanice, vysielačky /policajné, záchrannej služby,…/, radary, mikrovlnné rúry, bezdrôtový internet.
Sú zdrojmi vysokofrekvenčného EM žiarenia /s krátkou vlnovou dĺžkou a vyššou hladinou prúdiacej energie/ Rozsah frekvencií neionizujúceho žiarenia viď v prílohe č.3.
Vychádzajúc z horeuvedeného s EMS sa najčastejšie stretneme
v domácnostiach a na pracoviskách. Vo vonkajšom prostredí zas pod
vedením vysokého napätia i v dopravných prostriedkoch. V konečnom dôsledku je z tohto dôvodu takmer každý vystavený pôsobeniu celkovej zmesi elektrických a magnetických polí./príloha č.4/

3.Vplyvy EMS na prostredie a jeho účinky na organizmus človeka.
Rozvoj technickej civilizácie priniesol najmä v mestách zväčšenie
výkonovej hustoty pozadia EMP približne 1 milión krát oproti stavu pred 100 rokmi. Sila a škodlivosť EMP je závislá na druhu jeho zdroja,
frekvencii a dĺžke pôsobenia.
Nežiadúce vplyvy EM vĺn sú preukázateľné na elektronických
zariadeniach. Preto v niektorých prevádzkach chránia drahé zariadenie a zdravie ľudí pred škodlivými účinkami EMS stacionárnymi a mobilnými prístrojmi, vybavenými alarmom na meranie elektrických a magnetických polí.
Pri pokusoch na zvieratách boli preukázané škodlivé účinky mikrovĺn
ktoré sa na ich organizme prejavili zmenami neurologickými,
metabolickými, imunologickými i genetickými.
Pre ochranu zdravia ľudí platia určité hraničné limity EM žiarenia. Pri
dlhšie trvajúcom prekročení ich hodnôt môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu zdravia človeka. Týka sa to najmä mobilných telefónov, ktoré pracujú pri frekvenciách EMP.od 10 kHz vyššie /1 kilohertz=1000 kmitov za sekundu/.
Napr. európske mobilné telefóny, používajúce GSM systém pracujú na frekvenciách cca 900 MHz a 1800 MHz.
Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením
/ICNIRP/ určila preto odporúčanú hranicu miery absorbcie EMP /množstvo pohltenej EM energie ľudským telom, ktoré sa premení na teplo/. Ide o tzv. špecifický absorpčný stupeň /SAR/, ktorý predstavuje 2 watty na kilogram ľudského tkaniva pri maximálnom výkone prenosu. Táto jednotka sa však nedá v praxi zmerať, lebo výrobcovia neudávajú u mobilných telefónov ich max/min výkon, aby sa mohol vypočítať čas expozície.
…. Účinky EM žiarenia na organizmus človeka sú:
1.tepelné – intenzívne EM žiarenie môže spôsobiť prehriatie ľudského tela a spôsobiť horúčku. Dodržaním hraničných hodnôt sa vyhneme týmto efektom. Pokiaľ, nedôjde k ohriatiu organizmu o viac ako 1°C od mikrovĺn, mal by byť daný limit bezpečný pre organizmus
O požiadavkách na zdroje EMP a limitoch expozície obyvateľov
elektromagnetickému poľu v ŽP sa dozvieme z Nariadenia vlády SR
z 10.mája 2006 a v zbierke zákonov č.325/2006.
2. netepelné – súhrnné pôsobenie EM žiarenia na ľudský organizmus po dlhšiu dobu resp. o vyšších frekvenciách môže vyvolať nešpecifické
zdravotné problémy najskôr u ľudí so zvýšenou citlivosťou na elektrosmog, detí, chorých a starých ľudí. Najčastejšie sa spomína chronický syndróm únavy a zníženej imunity. Jeho prejavmi sú napr. silná únava, nevysvetliteľná horúčka, bolesti hlavy, poruchy spánku, zníženie koncentrácie, dráždivosť očí, hučanie v ušiach, zhoršovanie pamäti, ale aj poruchy srdcovej činnosti, zoslabenie imunitného systému a ďalšie.
/príloha č.5/

Práve tieto skupiny obyvateľov by mali vedci vnímať ako prvých
detektorov, varujúcich pred jemno hmotnou formou znečisťovania
životného prostredia. No je tomu práve naopak.
V organizme človeka neustále prebiehajú zložité biologické reakcie,
riadené jemnými elektrickými a elektromagnetickými impulzmi. Od nich závisí priebeh látkovej výmeny, činnosť mozgu, pohyby svalov, imunitné a nervové reakcie, ako aj ďalšie biochemické a fyziologické procesy v ľudskom tele. Narastaním hustoty neprirodzených elektromagnetických vĺn vysokej frekvencie v prostredí môžu tieto svojou silou a časovou dĺžkou pôsobenia atakovať tieto životne dôležité deje. Napr. netepelné účinky EM vĺn o frekvencii EMP okolo 50 Hz ovplyvňujú prestup vápnika cez bunkovú membránu.
Od r.1996 prebieha Medzinárodný projekt WHO, ktorý hodnotí vplyv statických a časovo premenlivých EMP na zdravie ľudí a životné prostredie.
Do projektu sú zapojené národné a medzinárodné inštitúcie. Bol
uskutočnený veľký počet vedeckých a laboratórnych štúdií.
Niektoré štúdie upozorňujú na zdravotné dôsledky z expozície
nízkofrekvenčným EMP. Ich výsledky sú však rozdielne a nedostatočne preukázateľné. Vedci a klinickí pracovníci sa zatiaľ zhodujú v názore, že účinky EMP nízkych hodnôt na zdravie ľudí sú veľmi malé.
Väčšia pozornosť sa však v súčasnosti venuje výskumu účinku EMP na vznik rakoviny, v súvislosti s expozíciou vysokofrekvenčným EM vlnám. Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením vydala prehlásenie, že zatiaľ nie je jednoznačný dôkaz , že by mobilné telefóny boli spojené s rizikom rakoviny, ale z výsledkov niektorých experimentálnych štúdií vyplýva, že sa tejto problematike treba intenzívne venovať. Na jednoznačnejšie výsledky výskumu si budeme musieť počkať ešte aspoň do polovice roku 2008.
4.Informovanosť verejnosti o problematike EMS
Názory verejnosti na možné zdravotné riziká z EM žiarenia najmä z
využívania počítača a mobilného telefónu sú veľmi rozdielne. Z prieskumu medzi obyvateľmi by sme zistili tri základné skupiny.
.- Najpočetnejšiu by tvorili ľudia, ktorí majú intuitívny pocit, že tu existujú zdravotné riziká z EMP. Patria sem rodičia s malými deťmi., ľudia bez vlastného názoru, pretože sa nedokážu orientovať v protichodných informáciách.
Druhú skupinu predstavujú tí, ktorí veria tvrdeniu tých odborníkov,
ktorí prehlasujú, že zatiaľ nebolo vedecky preukázané ohrozenie ľudského zdravia z EM žiarenia.

V tretej, počtom najmenšej skupine by sme zaregistrovali ľudí so
zvýšenou citlivosťou na EMP, u ktorých sa už teraz prejavujú nešpecifické zdravotné problémy. Fyzioterapeut Ing. Jaroslav Novák, ktorý sa 10 rokov venoval využitiu vysokofrekvenčnej elektromagnetoterapie v zdravotníctve potvrdil existenciu tejto skupiny tzv. elektrosenzitívnych ľudí.
6.Preventívne opatrenia na ochranu zdravia pri práci s počítačom a
používaní mobilného telefónu
Podľa existujúcich štatistík sa počet užívateľov mobilných telefónov vo svete pohybuje nad hodnotou 1,5 miliardy ľudí a počet počítačov
používaných v domácnostiach a na pracoviskách sa odhaduje na 90
miliónov.
Existujú možnosti ako znížiť nepriaznivé účinky elektromagnetických
vĺn na organizmus, ktoré môže každý užívateľ elektronických prístrojov praktizovať v záujme ochrany svojho zdravia a ochrany životného prostredia, v ktorom býva a pracuje Uveďme niektoré z nich:
A/ Pri práci s počítačom
Praktické rady možno rozdeliť do troch oblastí realizácie:
1.Nastavenie parametrov obrazovky počítača a umiestnenie prístroja s príslušenstvom – pri nákupe si vybrať obrazovku s kvalitným filtrom s kapacitou tienenia 95 %, musí spĺňať atest autorizovanej skúšobne
– nastaviť vhodné rozlíšenie monitora /pri 14“ 640×480 bodov, pri 15“ 800×600 bodov a pri 17“ 1024x768bodov/
– na monitore správne nastaviť jas /min. 35 Candel na m2/ a kontrast
tmavých a svetlých plôch od 1:3 do 1:10
– na zníženie blikania obrazu zvoliť vhodnú obnovovaciu frekvencie /75 Hz a viac/
– klávesnicu oddialiť od obrazovky min. na 40 cm a nastavením správneho sklonu obrazovky zabezpečiť aj tienenie rúk
– laserovú tlačiareň, znižujúcu elektronegativitu prostredia, umiestniť
najmenej 3-4 m od písacieho stola s počítačom resp. v oddelenom
priestore
– odstrániť z miestnosti rádio a TV, stolné lampy a kovové stoličky, ako zdroje ešte zvyšujúce elektrosmog, keď ich zasiahne žiarenie vysokofrekvenčných polí – od sediacej osoby oddialiť prípojné šnúry a rozvodky a dať odborne prešetriť uzemňovaciu schopnosť zásuvky
2.Spôsob práce na počítači
– zvoliť optimálnu pracovnú vzdialenosť od monitora /cca 80 cm/
s pohľadom očí mierne nadol
– nepoužívať na sedenie pojazdnú viacramennú otáčavú kovovú stoličku /ramená fungujú ako zberače patogénnej energie so zvislým prívodom na centrálnu nervovú sústavu/
– zamedziť sedeniu a prístupu osôb z bočnej a zadnej strany monitora na menej ako 1,5 m /vyžarovanie tam nie je filtrované ako na monitore/
– nesedieť pred monitorom dlhšie ako 4 hod. denne, každú hodinu si
urobiť 10 min. prestávku, najlepšie v miestnosti mimo počítača
-počas prestávok znečistené ruky od elektrosmogu umyť mydlom a pod prúdom tečúcej vody z vodovodu vytriasť ruky do umývadla aspoň 10 x
/EMS dosahuje hodnoty 700-1000 rel. čísla pri biologickej únosnosti 25-40 rel. čísla v závislosti na stave bioenergie človeka/
– možnosť používať tzv. počítačové okuliare zhotovené optikom na
predchádzanie únave očí a bolestiam hlavy
– pre tehotné ženy má byť monitor počítača tabu /žiarenie a umelé EMP znižujú bioenergiu človeka a môžu vyvolať funkčné poruchy buniek/
3.Úprava kvality prostredia
– prevahu kladných iónov z vyžarovania monitora v miestnosti znížiť
používaním ionizátora /napr. svietiaca soľná lampa/, ktorý obohacuje
vzduch o záporné ióny /pomer v prospech záporných iónov by mal byť 102:98/
– nežiadúce účinky EMS eliminovať vhodnými podmienkami pracovného prostredia
–-správne osvetlenie -eliminovať odraz svetla od lampy alebo okna na monitore.
–-teplota a vlhkosť vzduchu – častejším krátkym, ale dôkladným vetraním upravíme kvalitu vzduchu v miestnosti, najmä zvýšime obsah záporných iónov zvonka a znížime teplotu vzduchu, ktorý sa prehrieva od počítača
–-vhodná zeleň–črepníkové rastliny ako Sansevieria „svokrin jazyk“,
brečtan a paprade, z polodrahokamov ružením položený na monitore
počítača znižujú elektropozitivitu prostredia
–-automatické prepínanie monitora do úsporného režimu šetrí tieniaci filter obrazovky pri LCD monitoroch už ani nie
–-vhodné rozmiestnenie počítačov v miestnosti – zadnou stranou k stene po obvode učebne, ak v radoch za sebou, tak s dodržaním bezpečnej vzdialenosti min.1,5 m od zadnej a bočnej steny monitora pre sediaceho/
– na neutralizovanie EM žiarenia nalepiť Tesla harmonizér platničku vo formáte kreditnej karty 8,5×5,5 cm na monitor počítača i laptopu zospodu a na odrušenie celej miestnosti použiť veľkú platničku 21×21 cm v čiernej farbe /má dosah cca 8 m
B/ Pri používaní mobilného telefónu
– pri možnosti výberu v danej situácii uprednostniť použitie pevnej linky pred mobilným telefónom
– používať externú hands-free sadu, aby bol mobil počas hovoru čo
najďalej od hlavy
– počas spánku mať mobil vypnutý resp. ho odkladať na vzdialenosť aspoň 50 cm od hlavy
– upraviť hlasitosť slúchadla tak, aby sa nemusel mobil pritláčať k uchu
– nepoužívať okuliare s kovovým rámom počas telefonovania
– mobil nosiť radšej v príručnej taške, nosenie mobilu na hrudi, vo vrecku a na opasku sa nedoporučuje zo zdravotného hľadiska
– neutralizovať VF EM žiarenie z mobilu prilepením Tesla čiernej platničky o priemere kruhu 2 cm na zadnú časť prístroja
– používať mobilný a prenosný telefón v rozumnej miere /WHO doporučuje hovor do jednej minúty/
– deti a mládež do 16 rokov by mali používanie mobilu obmedziť
na nevyhnutné hovory a telefonovať krátko /doporučuje vláda VB na
základe správy z výskumu nezávislej expertnej skupiny Stewarts group/
– vyhýbať sa používaniu mobilu v oblastiach so slabým signálom /slabý signál z vysielacej stanice BTS spôsobuje u moderných slúchadiel zvýšenie ich vysielacieho výkonu/
– nepoužívať mobilný telefón v aute /kovová konštrukcia vozidla pôsobí ako Faradayova klietka/ a počas šoférovania /riziko dopravnej nehody/
/viď prílohu č.5/
– vyhýbať sa použitiu mobilného telefónu počas búrky na otvorenom
priestranstve /možnosť zásahu bleskom/
– podľa potreby prerušiť používanie elektronických prístrojov a dopriať nášmu telu možnosť regenerácie vychádzkami do prírody
Prílohy: 1- chronologický zoznam vývoja elektrotechniky
2 – významné zdroje neprirodzeného EM žiarenia a EM polí
3 – rozsah frekvencií neionizujúceho a ionizujúceho žiarenia
4 – zdroje EM vĺn v prostredí a ich pôsobenie na človeka
………. 5 – neuronálne efekty EMP z mobilných sietí
………. 6 – ponukový list programu pre školy /vzor/
Spracovala: Ing. Mária Skalová, úsek ekologickej výchovy MsKS Nové Zámky
október 2007
Zdroje informácií: Ing. arch. J. Stockmann-Enviromagazín 2/97 str.15, 5/97 str.33
.Ing.Juraj Roščák-Enviromagazín 11/2006, str.16-19
. Ing. J. Novák–EMP a zdravotní rizika, Elektroinstalatér 5-6/2003,
………………………1/2005
.Ján Bienik -Geopatogénne zóny, str.3,67-68
tématické webstránky-www.electrosensitivity.org.uk
-www elektrosmog.sk,
-www.tzb-info.sk
Chronologický zoznam vývoja elektrotechniky /príloha č.1/
600 -pr. n. l.-popis príťažlivých síl vznikajúcich trením jantáru // Thales
1600 -prvé poznatky o elektrine získanej trením // Gilbert W.
1663 – prístroj na výrobu elektriny trením // Guericke O.
1729 -rozdelenie látok na vodiče a nevodiče // Gray St.
1733 -rozlíšenie kladnej a zápornej elektriny // Du Fay
1752 – dôkaz elektrickej povahy blesku, hromozvod // Franklin B.
1784 – vzťahy o príťažlivých silách medzi nábojmi // Coulomb Ch. A.
1789 – podnet k získaniu zdroja elektrického prúdu, tzv. živočíšna elektrina // Galvani
L.
1796 – galvanický článok na výrobu el. prúdu //Volta A.
1800 – uskutočnená elektrolýza vody // Carlisle A.
1802 – objav a popis elektrického oblúku // Petrof V. V.
1809 – elektrický telegraf // Sőmmering S. T.
1811 – elektrická oblúková lampa // Davy H.
1820 – pôsobenie elektrického prúdu na magnetku // Oersted H. Ch.
1821 – objavenie termoelektriny // Seebeck T. J.
1824 – základy elektromagnetizmu a elektrodynamiky // Ampere A. M.
1825 – Magnetizácia železa elektrickým prúdom, elektromagnet // Gay-Lussac L. J.
1826 – vzťah medzi elektrickým prúdom, napätím a odporom, Ohmov zákon // Ohm
G. S.
1828 – prvý elektrický motor //Barlow P.
1831 – objav elektromagnetickej indukcie, základy teórie elektromagnetického poľa //
Faraday M.
1833 – Pravidlo o smere indukovaného prúdu // Lenz H. F. E.
1834 – elektromagnetický telegraf // Gauss K. F. // Weber W. E.
1834 – elektromotor na jednosmerný prúd // Jacobi M. H.
1835 – závislosť elektrického odporu na teplote // Lenz H. F. E.
1837 – Morseov telegraf a abeceda // Morse S. F. B.
1838 – objav galvanoplastiky // Jacobi M. H.
1841 – zákon o premene elektrickej energie v tepelnú energiu // Joule J. P.
1850 – výpočet elektrických prúdov v rozvetvených obvodoch // Kirchhoff G. R.
1851 – konštrukcia indukčnej cievky // Ruhmkorff H. D.
1855 – prvý diaľkopis // Hughes D. E.
1859 – objav katódových paprskov // Plücker J.
1860 – olovený akumulátor // Planté G. R.
1861 – telefónny mikrofón // Reis J. P.
1864 – teória elektromagnetického poľa // Maxwell J. C.
1866 – konštrukcia dynama // Siemens W.
1876 – elektrický telefón // Bell A. G.
1877 – tonograf (gramofón) a mikrofón // Edison T. A.
1877 – trubice katódových paprskov // Braun K. E.
1878 – regulácia elektrického oblúku lampy // Křižík F.
1879 – uhlíková žiarovka // Edison T. A.
1879 – elektrická pouličná dráha // Siemens W.
1882 – prenos elektrickej energie na vzdialenosť 57 km // Depréz M.
1882 – prvá verejná elektráreň
1885 – otáčavé magnetické pole a indukčný motor // Ferraris G. // Tesla N.
1886 – elektrolytická priemyslová výroba hliníka //Héroult P. L. T.
1888 – objavenie elektromagnetických vĺn // Hertz H.
1888 – objav fotoelektrického javu // Hallwachs W. L. F.
1889 – trojfázový generátor a trojfázový rozvod // Dolivo-Dobrovolskij M. O.
1891 – princíp kinematografu (biograf) // Edison T. A.
1891 – konštrukcia transformátora // Tesla N.
1893 – konštrukcia fotónky // Geitel H. F.
1895 – röntgenové žiarenie (lúče X) // Röntgen W. C.
1896 – objav prirodzenej rádioaktivity // Becquerel H.
1897 – bezdrôtový telegraf // Marconi G. M.
1897 – zmeranie elektrického náboja iontov // Townsen J.
1898 – konštrukcia obrazovky // Braun K. F.
1900 – žiarovka s kovovým vláknom // Auer K.
1901 – zákon o emisii elektrónov z rozžeravených kovov // Richardson O. W.
1901 – prenos ľudskej reči rozhlasom // Fessenden R. A.
1902 – prirodzený rádioaktívny rozpad // Rutheford E. //Poulsen V.
1903 – vysielač netlmených elektrických kmitov // Poulsen V.
1903 – základy elektrónovej teórie atómu // Thomson J. J.
1904 – konštrukcia diódy // Fleming J. A.
1905 – špeciálna teória relativity // Einsten A.
1906 – konštrukcia zosilňovacej elektrónky // Forest L. // Lieben R.
1909 – stanovenie hmotnosti a náboja elektrónu // Millikan R.
1912 – vynález osvetlenia majáku // Dalén N. G.
1913 – vytvorenie modelu atómu // Bohr N.
1915 – elektrónkový vysielač // Forest L.
1916 – obecná teória relativity // Einstein A.
1919 – prvá umelá jadrová premena // Rutheford E.
1922 – základy polarografie // Heyrovský J.
1926 – prvý televízny prenos // Baird J. L.
1932 – teória o zložení atómového jadra z protónov a neutrónov // Heisenberg W. K //
Tamm I. J. // Ivanĕnko D. D.
1934 – objav umelej rádioaktivity // manželia Curieových
1934 – štiepenie prvkov neutrónmi // Fermi E.
1935 – konštrukcia radaru // Watson-Watt R. A.
1938 – štiepenie jadra uránu // Hahn O. // Strassmann F.
1939 – prenos farebnej televízie // Baird J. L.
1942 – prvý jadrový reaktor // Fermi E.
1948 – objav tranzistorov // Brattain W. H. // Bardeen J. // Schockley W. B.
1950 – návrh na riadenie termojadrovej reakcie // Tamm I. J. // Sacharov A. D.
1950 – elektrónový mikroskop // Müller E. W.
1951 – neriadená termojadrová reakcia (vodíková pumpa) // Teller E.
1954 – objav maseru // Townes Ch. H. // Prochorov A. M. // Basov N. G.
1954 – prvá atómová elektráreň // SSSR
1957 – prvá umelá družica Zeme // SSSR
1958 – pokusná telekomunikačná družica // USA
1958 – objav laseru // Basov N. G. // Prochorov A. M. // Townes Ch. H.
1959 – prenos fotografických obrázkov prevrátenej strany Mesiaca // SSSR
1962 – prenos televíznych programov pomocou družice Telstar // USA
1966 – prenos televíznych obrázkov z povrchu Mesiaca // SSSR
1972 – počítač s laserovou pamäťou // USA
1979 – prvá kompaktná doska (CD)
1986 – v strojárenských prevádzkach sú prvýkrát využité laserové roboty
Zdroj: www.nika.informacie.sk/historia
Významné zdroje neprirodzeného EM žiarenia a EM polí /príloha č.2/
Elektromagnetické vlny vo forme rádio vĺn:
mobilné a prenosné telefóny
bezdrôtové lokálne siete /LAN, Bluetooth/
detský babysitter telefón
vysielačky / policajné, bezpečnostnej služby,
záchrannej služby, požiarnickej služby /
radar
rádio vlny – ultra krátke vlny /rádio-, televízne-, satelitné-signály/
mikrovlny – /mikrovlná rúra, bezdrôtový internet a iné/
Elektrické a magnetické pole cez prúdiace napätie:
domáce prístroje /chladnička, práčka, vŕtačka, mixér a pod./
zábavná technika /hifi veža, rádiobudík, DVD prehrávač, televízor a i./
výpočtová technika /počítače, tlačiareň, skener, reproduktory, modem, fax a i./
Statické elektrické a magnetické polia:
vedenie vysokého napätia /v domácnosti cez skrinku ističov, vonku v stožiaroch/
transformátory, bytové elektrické rozvody, batérie, akumulátory

Neuronálne efekty EMP z mobilných sietí /príloha č.5/
Zdroj: kniha Elektrosmog, vydavateľ Des Instituts Katalyse e.V., Köln
Na odrušenie EM žiarenia z mobilných telefónov sa
používa Tesla harmonizér platnička s priemerom 2cm, ktorá sa samolepiacou
časťou pritlačí na spodnú časť prístroja / aj pre G3, GPRS, Bluetooth, prenosné
telefóny a pod./.
Platnička vo formáte kreditnej
karty 8,5 x 5,5 cm ako odrušovač EM vĺn pre počítače, televízory,
rozvodové skrinky., osobný chránič do vrecka , alebo do tašky/.
Mestské kultúrne stredisko Nové Zámky-úsek
ekologickej výchovy
p o n ú k a
Elektromagnetický smog a zdravie človeka
Forma programu: odborná prednáška so zameraním na ochranu zdravia,
doplnená praktickými radami
Cieľová skupina: žiaci 7.-9.roč. ZŠ, študenti SŠ, pedagógovia ZŠ a SŠ, verejnosť
Počet: max 30 účastníkov
Miesto: školská učebňa s počítačmi /vítaná/ resp. klubovňa alebo trieda
Dĺžka programu: 45 minút
Termín realizácie: september 2005
Obsahové zameranie: 21.stor. je érou informačnej revolúcie. Do každodenného života jednotlivca i kolektívov na pracoviskách i v domácnostiach vstúpili počítače, mobilné telefóny a ďalšie modernizované vynálezy technického pokroku. Stále viac
nových užívateľov elektronických prístrojov pribúda aj zo strany detí a mládeže.
Prednáška vysvetľuje podstatu vzniku, šírenia a pôsobenia elektromagnetických vĺn v životnom prostredí človeka s dôrazom na umelé EM žiarenie, ktorého zdrojom sú elektrické a elektronické prístroje a zariadenia.
Cieľ: V posledných rokoch sa nezávislí odborníci zamerali na výskum vplyvu tzv. elektrosmogu z počítačov a mobilných telefónov na ľudský organizmus. Dôvodom sú pribúdajúce zdravotné problémy u ľudí, ktorí tieto prístroje používajú v neúmernej miere.
Preto cieľom prednášky je poradiť užívateľom ako pristupovať k používaniu uvedených prístrojov z hľadiska ochrany svojho zdravia. Program poukazuje aj na charakter vyskytujúcich sa zdravotných problémov. Súčasťou prednášky je písomný materiál „Preventívna ochrana zdravia pred elektromagnetickým smogom“, ktorý bude odovzdaný účastníkom programu.
Kontakt na objednávku: MsKS – kino Mier, Széchényiho nám.9, Nové Zámky, úsek
ekologickej výchovy – Ing. Mária Skalová, tel. č. 035/6 401 285

Veľmi zaujímavé videodokumenty týkajúce sa “Elektrosmogu” nájdete tu: http://www.voxo.eu/elektrosmog/videodokumenty 

Patent Ing. Drbala – na brúsenie klasických žilietiek pyramidiálnym efektom

Patent Ing. Karla Drbala z roku 1959 na brúsenie žilietiek pod pyramídkou

Tento patent bol bol dlhých peripetiách, testoch, meraniach a skúšaniach zo strany rôznych kontrolných,  meracích a aj politických úradov a inštitúcií za socializmu  udelený p. Ing. Drbalovi. Patent potvrdzuje správnosť „využitia pyramidiálneho efektu na brúsenie klasických žiletiek.

       Žiaľ na moderných žiletkách rôznych značiek napr. (veď viete …tie s 2-5-timi čepielkami:) atď. sa už tento spôsob použiť nedá, pretože výrobcovia, aby viacej zarobili tak brúsia žiletky laserom.  Tento systém brúsenia narušuje kryštalickú mriežku materiálu žiletky. A to tak, že sa systémom spomínaným v patente už žiletky brúsené laserom  nedajú nabrúsiť.   

         Klasický príklad ako oblbovať ľudí. Veď načo by sme im predali jednu vec, ktorá vydrži rok, keď im môžeme predať  X takýchto vecí za minimálne 10x vyššie cenu:)

Patent-č.-91304-Ing.-Karel-Drbal-Praha -Na prečítanie klikni TU

         Čiže ak by ste chceli ušetriť kopec peňazí za holenie, skúste si zohnať klasický holiaci strojček a klasické žiletky (pozor  nie brúsené laserom), ale vyrábané starou klasickou technológiou a ušetríte ročne celkom zaujímavú sumu:)

Pozn. Admina: Naštastie pyramiadálne efekty sa dajú využivať aj na iné veci ako napr :regenerácia organizmu, podpora niektorých liečebných metód  atď. Postupne budem na túto stránku pridávať ďalšie zaujívamavé články týkajúce sa problematiky nielen tzv. pyramidiálnych efektov, ale aj články zoberajúce sa problematikou: geopatogénnych zón, geoanomálií, (GPZ) v starej číne známych tiež názvom Dračie Žily . Viac informácií nájdete postupne TU

Ďalej  tu budem uverejňovať informácie o nebezpečenstve tzv. elektrosmogu ktorým sme v poslednej dobe doslova zaplavený zo všetkých strán . Tiež rady a návody ako sa týchto problémov keď už nie zbaviť, tak ich aspoň v maximálnej možnej miere eliminovať.

Alebo v sekcii Najnovšie články v ľavom menu alebo aj TUPrint

Podrobnejšie informácie nájdete v „MENU“ tejto stránky